Promo Photos Rain Man

Photos © Fredrik Arff

The “Making of” (© Christiania Theater)